ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ. ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΙΝΚ

ΕΠΕΙΔΗ  ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΕΔΩ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 11-12-2013  08:30

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ  ΕΝΑΣ ΚΟΥΚΟΣ ΑΡΓΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ

 

 

Statistics for:  poteron.gr Awstats Web Site
Last Update:  29 Dec 2013 - 09:17
Reported period: Month Dec 2013
When: Monthly history   Days of month   Days of week   Hours  
Who: Countries   Full list   Hosts   Full list   Last visit   Unresolved IP Address   Robots/Spiders visitors   Full list   Last visit  
Navigation: Visits duration   File type   Downloads   Full list   Viewed   Full list   Entry   Exit   Operating Systems   Versions   Unknown   Browsers   Versions   Unknown  
Referrers: Origin   Referring search engines   Referring sites   Search   Search Keyphrases   Search Keywords  
Others: Miscellaneous   HTTP Status codes   Pages not found  


 

Summary  
Reported period Month Dec 2013
First visit 01 Dec 2013 - 22:37
Last visit 29 Dec 2013 - 01:15
  Unique visitors Number of visits Pages Hits Bandwidth
Viewed traffic * 887
 
1,076
(1.21 visits/visitor)
3,043
(2.82 Pages/Visit)
16,800
(15.61 Hits/Visit)
52.49 MB
(49.95 KB/Visit)
Not viewed traffic *  
 
33,041 34,610 234.46 MB

* Not viewed traffic includes traffic generated by robots, worms, or replies with special HTTP status codes.

 
 

Monthly history  
  Unique visitors: 0Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0 Unique visitors: 0Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0 Unique visitors: 0Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0 Unique visitors: 0Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0 Unique visitors: 0Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0 Unique visitors: 0Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0 Unique visitors: 0Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0 Unique visitors: 0Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0 Unique visitors: 0Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0 Unique visitors: 0Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0 Unique visitors: 4Number of visits: 8Pages: 442Hits: 665Bandwidth: 2.58 MB Unique visitors: 887Number of visits: 1076Pages: 3043Hits: 16800Bandwidth: 52.49 MB  
  Jan
2013
Feb
2013
Mar
2013
Apr
2013
May
2013
Jun
2013
Jul
2013
Aug
2013
Sep
2013
Oct
2013
Nov
2013
Dec
2013
 


 

Month Unique visitors Number of visits Pages Hits Bandwidth
Jan 2013 0 0 0 0 0
Feb 2013 0 0 0 0 0
Mar 2013 0 0 0 0 0
Apr 2013 0 0 0 0 0
May 2013 0 0 0 0 0
Jun 2013 0 0 0 0 0
Jul 2013 0 0 0 0 0
Aug 2013 0 0 0 0 0
Sep 2013 0 0 0 0 0
Oct 2013 0 0 0 0 0
Nov 2013 4 8 442 665 2.58 MB
Dec 2013 887 1,076 3,043 16,800 52.49 MB
Total 891 1,084 3,485 17,465 55.07 MB


 


   
 

Days of month  
Number of visits: 1Pages: 65Hits: 88Bandwidth: 468.15 KB Number of visits: 1Pages: 1Hits: 1Bandwidth: 250 Bytes Number of visits: 1Pages: 92Hits: 182Bandwidth: 588.80 KB Number of visits: 19Pages: 169Hits: 466Bandwidth: 1.09 MB Number of visits: 251Pages: 688Hits: 4325Bandwidth: 13.24 MB Number of visits: 114Pages: 303Hits: 1715Bandwidth: 5.16 MB Number of visits: 58Pages: 180Hits: 994Bandwidth: 2.89 MB Number of visits: 48Pages: 193Hits: 900Bandwidth: 2.41 MB Number of visits: 82Pages: 183Hits: 1213Bandwidth: 4.25 MB Number of visits: 118Pages: 302Hits: 1909Bandwidth: 5.90 MB Number of visits: 80Pages: 174Hits: 1157Bandwidth: 3.70 MB Number of visits: 68Pages: 118Hits: 921Bandwidth: 2.94 MB Number of visits: 22Pages: 67Hits: 378Bandwidth: 1.03 MB Number of visits: 28Pages: 89Hits: 500Bandwidth: 1.36 MB Number of visits: 24Pages: 62Hits: 264Bandwidth: 1002.11 KB Number of visits: 20Pages: 36Hits: 165Bandwidth: 710.47 KB Number of visits: 15Pages: 29Hits: 176Bandwidth: 534.50 KB Number of visits: 10Pages: 15Hits: 75Bandwidth: 312.98 KB Number of visits: 16Pages: 21Hits: 169Bandwidth: 533.50 KB Number of visits: 21Pages: 45Hits: 250Bandwidth: 854.71 KB Number of visits: 18Pages: 51Hits: 249Bandwidth: 800.74 KB Number of visits: 8Pages: 13Hits: 98Bandwidth: 301.40 KB Number of visits: 7Pages: 14Hits: 68Bandwidth: 282.38 KB Number of visits: 10Pages: 65Hits: 137Bandwidth: 832.27 KB Number of visits: 8Pages: 14Hits: 75Bandwidth: 312.79 KB Number of visits: 7Pages: 11Hits: 69Bandwidth: 276.67 KB Number of visits: 12Pages: 28Hits: 183Bandwidth: 603.56 KB Number of visits: 8Pages: 14Hits: 72Bandwidth: 305.04 KB Number of visits: 1Pages: 1Hits: 1Bandwidth: 9.27 KB Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0 Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0   Number of visits: 37.10Pages: 104.93Hits: 579.31Bandwidth: 1897936.97
01
Dec
02
Dec
03
Dec
04
Dec
05
Dec
06
Dec
07
Dec
08
Dec
09
Dec
10
Dec
11
Dec
12
Dec
13
Dec
14
Dec
15
Dec
16
Dec
17
Dec
18
Dec
19
Dec
20
Dec
21
Dec
22
Dec
23
Dec
24
Dec
25
Dec
26
Dec
27
Dec
28
Dec
29
Dec
30
Dec
31
Dec
  Average


 

Day Number of visits Pages Hits Bandwidth
01 Dec 2013 1 65 88 468.15 KB
02 Dec 2013 1 1 1 250 Bytes
03 Dec 2013 1 92 182 588.80 KB
04 Dec 2013 19 169 466 1.09 MB
05 Dec 2013 251 688 4,325 13.24 MB
06 Dec 2013 114 303 1,715 5.16 MB
07 Dec 2013 58 180 994 2.89 MB
08 Dec 2013 48 193 900 2.41 MB
09 Dec 2013 82 183 1,213 4.25 MB
10 Dec 2013 118 302 1,909 5.90 MB
11 Dec 2013 80 174 1,157 3.70 MB
12 Dec 2013 68 118 921 2.94 MB
13 Dec 2013 22 67 378 1.03 MB
14 Dec 2013 28 89 500 1.36 MB
15 Dec 2013 24 62 264 1002.11 KB
16 Dec 2013 20 36 165 710.47 KB
17 Dec 2013 15 29 176 534.50 KB
18 Dec 2013 10 15 75 312.98 KB
19 Dec 2013 16 21 169 533.50 KB
20 Dec 2013 21 45 250 854.71 KB
21 Dec 2013 18 51 249 800.74 KB
22 Dec 2013 8 13 98 301.40 KB
23 Dec 2013 7 14 68 282.38 KB
24 Dec 2013 10 65 137 832.27 KB
25 Dec 2013 8 14 75 312.79 KB
26 Dec 2013 7 11 69 276.67 KB
27 Dec 2013 12 28 183 603.56 KB
28 Dec 2013 8 14 72 305.04 KB
29 Dec 2013 1 1 1 9.27 KB
30 Dec 2013 0 0 0 0
31 Dec 2013 0 0 0 0
Average 37 104 579 1.81 MB
Total 1,076 3,043 16,800 52.49 MB


 


 
 

Days of week  
Pages: 58.50Hits: 361.75Bandwidth: 1.30 MB Pages: 122Hits: 601Bandwidth: 1.95 MB Pages: 93Hits: 443.25Bandwidth: 1.35 MB Pages: 209.50Hits: 1371Bandwidth: 4.24 MB Pages: 110.75Hits: 631.50Bandwidth: 1.90 MB Pages: 83.50Hits: 453.75Bandwidth: 1.33 MB Pages: 66.80Hits: 270.20Bandwidth: 849.15 KB
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun


 

Day Pages Hits Bandwidth
Mon 58 361 1.30 MB
Tue 122 601 1.95 MB
Wed 93 443 1.35 MB
Thu 209 1,371 4.24 MB
Fri 110 631 1.90 MB
Sat 83 453 1.33 MB
Sun 66 270 849.15 KB


 


 
 

Hours  
Pages: 181Hits: 1070Bandwidth: 3.37 MB Pages: 48Hits: 350Bandwidth: 1.02 MB Pages: 31Hits: 236Bandwidth: 776.09 KB Pages: 13Hits: 70Bandwidth: 226.20 KB Pages: 6Hits: 6Bandwidth: 80.77 KB Pages: 6Hits: 50Bandwidth: 143.65 KB Pages: 75Hits: 359Bandwidth: 954.44 KB Pages: 91Hits: 641Bandwidth: 2.32 MB Pages: 159Hits: 1037Bandwidth: 2.92 MB Pages: 204Hits: 1215Bandwidth: 4.16 MB Pages: 172Hits: 1095Bandwidth: 3.19 MB Pages: 148Hits: 826Bandwidth: 2.59 MB Pages: 78Hits: 560Bandwidth: 1.67 MB Pages: 142Hits: 865Bandwidth: 2.67 MB Pages: 105Hits: 629Bandwidth: 1.96 MB Pages: 112Hits: 623Bandwidth: 1.76 MB Pages: 116Hits: 821Bandwidth: 2.04 MB Pages: 158Hits: 956Bandwidth: 2.60 MB Pages: 141Hits: 667Bandwidth: 2.45 MB Pages: 201Hits: 910Bandwidth: 3.09 MB Pages: 155Hits: 615Bandwidth: 2.03 MB Pages: 160Hits: 814Bandwidth: 2.78 MB Pages: 299Hits: 1223Bandwidth: 4.18 MB Pages: 242Hits: 1162Bandwidth: 3.56 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm


 

Hours Pages Hits Bandwidth
00 181 1,070 3.37 MB
01 48 350 1.02 MB
02 31 236 776.09 KB
03 13 70 226.20 KB
04 6 6 80.77 KB
05 6 50 143.65 KB
06 75 359 954.44 KB
07 91 641 2.32 MB
08 159 1,037 2.92 MB
09 204 1,215 4.16 MB
10 172 1,095 3.19 MB
11 148 826 2.59 MB
 
Hours Pages Hits Bandwidth
12 78 560 1.67 MB
13 142 865 2.67 MB
14 105 629 1.96 MB
15 112 623 1.76 MB
16 116 821 2.04 MB
17 158 956 2.60 MB
18 141 667 2.45 MB
19 201 910 3.09 MB
20 155 615 2.03 MB
21 160 814 2.78 MB
22 299 1,223 4.18 MB
23 242 1,162 3.56 MB


 


   
 

Visitors domains/countries (Top 10)   -   Full list  
  Domains/Countries Pages Hits Bandwidth  
Unknown Unknown ip 3,043 16,800 52.49 MB

  Others 0 0 0  


 
 

Hosts (Top 10)   -   Full list   -   Last visit   -   Unresolved IP Address  
Hosts : 0 Known, 916 Unknown (unresolved ip)
887 Unique visitors
Pages Hits Bandwidth Last visit
141.237.73.190 607 1,059 4.79 MB 09 Dec 2013 - 22:53
141.237.146.110 101 254 1.37 MB 14 Dec 2013 - 00:06
141.237.164.16 80 214 1.06 MB 28 Dec 2013 - 10:10
188.4.24.250 43 150 532.23 KB 10 Dec 2013 - 19:12
141.237.31.38 42 167 400.45 KB 16 Dec 2013 - 11:07
46.177.55.111 28 63 220.34 KB 10 Dec 2013 - 16:19
46.190.98.78 27 142 249.63 KB 07 Dec 2013 - 17:35
5.54.59.206 23 58 201.43 KB 06 Dec 2013 - 13:24
64.74.215.124 21 21 135.84 KB 08 Dec 2013 - 06:48
94.68.31.38 21 94 289.79 KB 15 Dec 2013 - 12:42
Others 2,050 14,578 43.28 MB  


 
 

Robots/Spiders visitors (Top 10)   -   Full list   -   Last visit  
17 different robots* Hits Bandwidth Last visit
MJ12bot 29,268 205.51 MB 29 Dec 2013 - 01:28
Googlebot 3,649 23.89 MB 29 Dec 2013 - 09:03
Unknown robot (identified by 'robot') 41 313.50 KB 26 Dec 2013 - 23:29
Unknown robot (identified by 'bot*') 24 367.00 KB 26 Dec 2013 - 21:52
Java (Often spam bot) 17 747.36 KB 14 Dec 2013 - 23:59
Unknown robot (identified by 'crawl') 10 225.14 KB 20 Dec 2013 - 20:24
Exabot 7 54.95 KB 25 Dec 2013 - 06:29
Alexa (IA Archiver) 6 308.32 KB 11 Dec 2013 - 21:09
MSNBot 6 44.65 KB 11 Dec 2013 - 00:37
Unknown robot (identified by empty user agent string) 3 61.18 KB 11 Dec 2013 - 22:19
Others 14 379.94 KB  

* Robots shown here gave hits or traffic "not viewed" by visitors, so they are not included in other charts.

   
 

Visits duration  
Number of visits: 1,076 - Average: 216 s Number of visits Percent
0s-30s 734 68.2 %
30s-2mn 120 11.1 %
2mn-5mn 99 9.2 %
5mn-15mn 60 5.5 %
15mn-30mn 22 2 %
30mn-1h 23 2.1 %
1h+ 18 1.6 %


 
 

File type  
File type Hits Percent Bandwidth Percent
jpg Image 13,531 80.5 % 25.68 MB 48.9 %
php Dynamic PHP Script file 2,938 17.4 % 25.34 MB 48.2 %
gif Image 226 1.3 % 254.68 KB 0.4 %
htm HTML or XML static page 105 0.6 % 1.23 MB 2.3 %


 
 

Downloads (Top 10)   -   Full list  
Downloads: 0 Hits 206 Hits Bandwidth Average size


   
 

Pages-URL (Top 10)   -   Full list   -   Entry   -   Exit  
9 different pages-url Viewed Average size Entry Exit  
/ 1,499 10.00 KB 1,006 752


/indexb.php 433 10.73 KB 10 106


/indexa.php 419 6.38 KB 22 58


/info.php 263 4.08 KB 19 85


/indexc.php 113 3.08 KB 12 40


/stats.htm 105 11.95 KB 2 30


/sygk_mail.php 103 1.56 KB 1 1


/sygk_mail2.php 54 37.14 KB 3 3


/atom_mail.php 54 1.02 KB 1 1 
 

Operating Systems (Top 10)   -   Full list/Versions   -   Unknown  
  Operating Systems Hits Percent
Windows 14,287 85 %
Linux 1,203 7.1 %
Macintosh 1,175 6.9 %
Unknown 118 0.7 %
Java Mobile 17 0.1 %


 
 

Browsers (Top 10)   -   Full list/Versions   -   Unknown  
  Browsers Grabber Hits Percent
Firefox No 6,877 40.9 %
Google Chrome No 6,152 36.6 %
MS Internet Explorer No 1,284 7.6 %
Safari No 1,091 6.4 %
Mozilla No 665 3.9 %
Android browser (PDA/Phone browser) No 473 2.8 %
Opera No 88 0.5 %
Unknown ? 58 0.3 %
Samsung (PDA/Phone browser) No 52 0.3 %
IPhone (PDA/Phone browser) No 24 0.1 %
  Others   36 0.2 %


   
 

Connect to site from  
Origin Pages Percent Hits Percent
Direct address / Bookmark / Link in email... 1,106 77.6 % 1,246 78.5 %
Links from an Internet Search Engine - Full list
 
- Google 29 / 40
- Yahoo! 9 / 9
38 2.6 % 49 3 %
Links from an external page (other web sites except search engines) - Full list
 
- http://gr-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch 94 94
- http://www.astyservice.gr/pageq.php 92 92
- http://www.astyservice.gr/index.php 12 12
- http://us-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch 8 8
- http://us-mg5.mail.yahoo.com/neo/launch 8 8
- https://www.facebook.com 7 7
- http://gr-mg5.mail.yahoo.com/neo/launch 7 7
- http://gr-mg41.mail.yahoo.com/neo/launch 5 5
- http://gr.mg40.mail.yahoo.com/neo/launch 5 5
- http://www.freemail.gr/index.php/%3Cp%3E%CA%C5%C9%CC%C5%CD%CF_%D... 5 5
- Others 38 48
281 19.7 % 291 18.3 %
Unknown Origin        


    
 

Search Keyphrases (Top 10)
Full list
 
4 different keyphrases Search Percent
poteron.gr 5 55.5 %
http //www.poteron.gr 2 22.2 %
2 1 11.1 %
ποτερον.gr 1 11.1 %


 

 
Search Keywords (Top 10)
Full list
 
5 different keywords Search Percent
poteron.gr 5 45.4 %
//www.poteron.gr 2 18.1 %
http 2 18.1 %
2 1 9 %
ποτερον.gr 1 9 %


 

   
 

Miscellaneous  
Miscellaneous    
Successful hits on favicon.ico 802 / 887 Visitors 90.4 %


 
 

HTTP Status codes  
HTTP Status codes* Hits Percent Bandwidth
404 Document Not Found (hits on favicon excluded) 611 80 % 681.81 KB
206 Partial Content 108 14.1 % 487.83 KB
302 Moved temporarily (redirect) 41 5.3 % 315.57 KB
301 Moved permanently (redirect) 3 0.3 % 2.19 KB

* Codes shown here gave hits or traffic "not viewed" by visitors, so they are not included in other charts.Advanced Web Statistics 7.0 (build 1.971) - Created by awstats